/Files/images/0606.jpg

Профорієнтаційна робота в освітньому закладі– одне з найважливіших напрямів у діяльності не лише класного керівника та соціального педагога, а й кожного вчителя. Адже учні, на жаль, далеко не завжди розуміють, яку професію обрати, до якого ВНЗ вступити та взагалі, де шукати застосування власним талантам.

В основу профорієнтаційної діяльності ліцею покладено такі принципи:

− комплексний характер профорієнтаційних послуг: організація профорієнтаційної діяльності здійснюється в соціально-економічному, психолого-педагогічному, медико-фізіологічному та професійному напрямах для забезпечення різнобічної готовності здобувачів освіти до вибору професії;

− узгодження інтересів особи та суспільства через ринок праці;

− діяльнісний підхід до визначення професійної придатності;

− доступність професійної та іншої інформації стосовно можливостей вибору професії;

− взаємозв’язок освітнього закладу, сім’ї, виробництва і громадськості в здійсненні профорієнтаційних заходів;

− систематичність і наступність у профорієнтації .

Система профорієнтаційних справ дозволяє всебічно ознайомлювати учнів зі світом професій, усвідомлювати важливе значення кожної з них та необхідність правильного вибору.

Профорієнтаційна робота з учнями – один із головних аспектів виховної роботи, спрямованої на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві. У Солгутівському ліцеї профорієнтаційну роботу з учнями проводять класні керівники, бібліотекар, педагог-організатор, керівники гуртків у позакласний час. Така робота організовується з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, їхніх нахилів, інтересів, задатків та готовності до певних видів діяльності й рівня сформованості учнівського колективу.

Особливість позакласної виховної роботи полягає в добровільній участі у ній (учні обирають профіль занять за інтересами), ініціативності, самодіяльності учнів (врахування бажання дітей, їх пропозицій). Цікаво організовані виховні справи, добре спланована робота гуртків за інтересами особливо розвивають здібності дітей, їх творчу активність.

Основними напрямками роботи педагогічного колективу ліцею є:

1.Профорієнтація.

2. Профдіагностика.

3. Профконсультація.

4. Профадаптація.

5. Профінформація.

Профорієнтація – це довготривалий, до певної міри незворотній процес оволодіння особистістю тою чи іншою професією. Психолог забезпечує організацію профдіагностики – важливого способу глибинної оцінки і самооцінки особистості, прогнозування стану нахилів і поведінки, засобу професійного вибору і відбору.

Професійна консультація - являє собою сукупність організованих і обґрунтованих дій, основною метою яких є виявлення індивідуально-психологічних і психофізіологічних особливостей особи, що вибирає відповідну професію. Такі дії найбільш ефективні у тих випадках, якщо вони організовані з врахуванням вікових і освітніх рівнів і якщо до цих дій залучені учителі і батьки.

Професійна інформація являє собою процес ознайомлення відповідного контингенту учнів з конкретними професіями і спеціальностями, з вимогами, які ставляться до людини, що прагне отримати відповідну професію. Одночасно іде ознайомлення з закладами, де можна одержати дану спеціальність і місцями можливого працевлаштування. Основна мета цієї роботи - створення необхідної інформаційноїоснови для підготовки кожного учня до свідомого вибору певної професійної діяльності.

Бесіди, пов'язані з профорієнтацією, проводяться — психологами і педагогами.

За допомогою різних профдіагностичних методів профконсультація визначає і вказує учню важливіші для його майбутньої професіональної діяльності особливості його особистості і на цій основі дати йому науково обгрунтовані рекомендації по вибору професії.

Враховуючи психологічні та вікові особливості учнів, профорієнтаційну роботу з учнями у позакласний час організовується поетапно:

початковий етап (1-4 класи);

пізнавально-пошуковий етап (5-7 класи);

базовий етап (8-9, 10-11 класи).

На сьогодні вибір майбутньої сфери професійної діяльності в більшості старшокласників ґрунтується на :

- обмежених знаннях і поверхневому уявленні про себе й світ професій, праці;

- рекомендаціях і матеріальних можливостях батьків;

- вплив засобів мас-медіа,рекламних компаній,що не враховують принципи та підходи професійного самовизначення особистості.

Саме тому покликання педагогнчого колективу розширити уявлення учнів про світ професій, підготувати молоду людину до життя, до праці. У зв'язку з цим проблема вибору професії посідає значне місце в усій роботі закладу.

Але не можна забувати і про батьків старшокласників. Подолати суперечності між суспільними потребами і запитами сімей щодо професійного самовизначення їхніх дітей-старшокласників стає можливим шляхом розгортання роботи ліцею з педагогічної підготовки батьків, яка має враховувати, з одного боку, характер здібності та схильності конкретного учня, можливості його родини; з іншого - тенденції розвитку сучасного суспільства, яке потребує професійно-мобільних працівників, здатних організовувати та розвивати власну справу, схильних до постійного розвитку і підвищення своєї кваліфікації. Тому наш заклад завжди тісно співпрацює з батьками старшокласників щодо їх професійного самовизначення.

Метою та завданням цієї діяльності є:

ознайомлення батьків зі світом професій, правилами їх вибору;

забезпечення розвитку у дітей професійно-важливих якостей;

акцентування батьків на вироблення у дітей настановлення на власну активність і самопізнання як основу професійного самовизначення.

Робота по підготовці учнів до свідомого вибору професії здійснюється по заздалегідь розробленому плані. План профорієнтаційної роботи є необхідним інструментом керування цією важливою сферою діяльності ліцею і ґрунтується на глибокому знанні завдань, що стоять перед педагогічним колективом, а також визначає оптимальні умови і способи реалізації системи заходів профорієнтаційного характеру, терміни виконання конкретних задач і їхніх виконавців. Оскільки головна мета профорієнтаційної роботи полягає в підготовці учнів до свідомого вибору професії, планування виконавців цієї роботи направлене насамперед на досягнення зазначеної мети.

План профорієнтаційної роботи розкриває зміст діяльності кожної ланки: загальношкільні заходи, робота психолога, класного керівника, вчителів-предметників, шкільної бібліотеки, сестри медичної, батьківського комітету. Питання профорієнтації розглядаються на педагогічних радах, методичних об’єднань. Профорієнтаційна робота не може зводитися до окремих заходів, тому завдання адміністрації — планування системи профорієнтаційної роботи.

При плануванні системи профорієнтаційної роботи в ліцеї враховується наступне:

1) у планованих заходах (як навчальних, так і виховних) відображені завдання професійної орієнтації;

2) усі ланки шкільного колективу повинні залучені в профорієнтаційну роботу;

3) вживаються заходи для підвищення рівня знань учителів, необхідних їм для успішного проведення роботи профінформаційного, профконсультаційного характеру.

Ефективність організації профорієнтаційної діяльності полягає у використанні педагогами та психологом активних форм та методів роботи.

Практичним психологом проводяться діагностичні методи роботи, які спрямовані на вивчення особистості учня, його інтересів, нахилів, здібностей з метою виявлення їх відповідності обраній професії. Для проведення діагностування використовується комплекс діагностичного інструментарію, серед якого можуть бути анкети, опитувальники, тести, фокус-інтервью тощо.

Форми проведення заходів використовуються різноманітні, а саме: ситуаційно-рольова гра, інсценування, екскурсія на підприємства, віртуальна екскурсія, калейдоскоп, уявна подорож, творчий конкурс, моделювання життєвих ситуацій, виставка творчих робіт, школа професійної майстерності, презентація професій, місто веселих майстрів, прес-шоу, зустріч із людьми різних професій, ярмарки професій, акція, майстер-клас, анкетування, тестування, тренінг, професійна вітальня, колаж, диспут, інтернет-подорож.

Враховуючи те, що профорієнтаційна робота є відправною точкою професійного вибору, Солгутівський ліцей підтримує інформаційний зв’язок з міським Центром зайнятості, профтехучилищами, вищими навчальними закладами, підприємствами міста Гайворон та за бажанням навчальних закладів організовує екскурсії.

Функція контролю за результатами профорієнтаційної діяльності проявляється у формах проміжного та кінцевого контролю. Важливою умовою контролю є порівняння запланованих результатів з отриманими.

Вибір професії для кожної молодої людини - це вибір свого місця в житті, подальшого шляху навчання і праці. Без перебільшення можна сказати, що для випускників освітнього закладу - це завжди проблема номер один. Профорієнтаційна робота повинна здійснюватися на всіх вікових етапах, але саме період ранньої юності є найбільш сензитивним для формування готовності учня до професійного самовизначення. Таким чином, для правильного вибору професії учням потрібна допомога. Профорієнтація дозволяє дітям отримати необхідну інформацію, а компетентні дорослі, які керують цим процесом, допомагають у формуванні професійних і соціальних навичок учнівської молоді, використовуючи при цьому різноманітні інноваційні технології, методи, форми проведення. Вся ця системна, клопітка робота стимулює активну життєву позицію старшокласників.

Профорієнтаційна робота повинна служити одній меті - активізувати учня, сформувати у нього прагнення до самостійного вибору професії з урахуванням отриманих знань про себе, своїх здібностях і перспективах їх розвитку. В цьому йому повинні допомогти батьки, вчителя та практичний психолог.

Кiлькiсть переглядiв: 354

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.